تجهیزات آزمایشگاهی

از جمله مهمترین تجهیزات مزکر شامل:

 

PCR                                                                        فریزر منفی 80

 

RealTime PCR                                          وسترن بلات و SDS PAGE

 

Genetic Analyser


آزمایشگاه ها وتجهیزات

محتوای مرتبط