ماموریت و اهداف مرکز

1- توسعه دانش ژنتیک در راستای پیشگیری از بیماریهای شایع دراستان
2- توسعه پژوهش های مرتبط با بیماریهای ژنتیکی در راستای ارتقاء سلامت جامعه
3- تشخیص و کاهش موارد بیماری های ژنتیکی و همچنین کاهش مرگ و میر ناشی از بیماریهای ژنتیکی
4- افزایش سطح آگاهی های عموم مردم در جامعه در زمینه ابتلا به بیماری های ژنتیکی
5- انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی
6- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه ژنتیک
7- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی در داخل کشور
8- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی 


معرفی مرکز

محتوای مرتبط