کارگاه ها و همایش ها

در راستای اهداف آموزشی و بهبود عملکرد آن، این مرکز تصمیم دارد که کارگاه های فوق را در سال جاری برگزار نماید.

استخراج DNA و RNA

ژل الکتروفورز

طراحی پرایمر

PCR

RealTime PCR و بیان ژن

استخراج پروتئین، ارزیابی کیفیت، SDS PAGE و Western Blot

تاریخ برگزاری  کارگاه ها به زودی برای علاقمندان به شرکت در کارگاه ها اعلام خواهد شد.


محتوای مرتبط