رِیاست مرکز

نام و نام خانوادگی: دکتر مهرناز ناروئی نژاد

رشته تحصیلی: ژنتیک مولکولی 

مرتبه علمی: استادیار

تلفن تماس:0543414552

پست الکترونیک: mehrnar@zaums.ac.ir

دانلود فایل رزومه


مدیریت مرکز

محتوای مرتبط