اولویت های پژوهشی مرکز

الویت های پژوهشی دنبال شده در این مرکز شامل:

بررسی تغییرات ژنتیکی و ژنوتایپینگ و بررسی ارتباط آن ها با بیماری هایی نظیر توبرکلوزیس و انواع سرطان ها می باشد.

 


محتوای مرتبط