دستوالعمل تاسیس مراکز تحقیقاتی

 

 

(دولتی وغیر دولتی) و نحوه ارزشیابی آنها

 

باتوجه به لزوم بازنگری و اصلاح دستورالعمل مصوبه مورخ 5/8/72 شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی و به منظور جامعیت بخشیدن به دستورالعمل قبلی و شفاف نمودن شرایط اخذ موافقت اصولی قطعی و مراحل اجرایی صدور مجوز تاسیس مراکز دولتی و غیردولتی و نیز ارزشیابی آنها، دستورالعمل زیر تدوین گردید.

ماده 1:

موافقت با ایجاد مراکز تحقیقاتی دو مرحله‌ای است (موافقت اصولی و موافقت قطعی) و تحقق هر یک از مراحل فوق منوط به تائید معاونت تحقیقات و فناوری و تصویب شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی خواهد بود.

ماده 2: شرایط درخواست موافقت اصولی

الف: پیشنهاد تاسیس مرکز توسط بالاترین مقام دانشگاه یا موسسه ذیربط

ب: ارائه اساسنامه شامل هدف، شرح وظیفه و فعالیت مرکز مبتنی بر نیازهای اساسی کشور در زمینه‌های علمی و کاربردی و در راستای برنامه‌های توسعه ملی و اولویت‌های پژوهشی

ج: داشتن فضا، امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی مستقل جهت انجام تحقیقات مورد نظر

د: دارا بودن حداقل 5 عضو هیات علمی که حداقل سه نفر از آنها تمام وقت بوده و تخصص آنها با رشته فعالیت مرکز تناسب داشته، ضمن اینکه طی 5 سال گذشته واجد شرایط ذیل نیز باشند.

1- حداقل در دو طرح تحقیقاتی مورد تایید، مرتبط با زمینه فعالیت‌های مرکز مورد درخواست همکاری داشته و در یک طرح تحقیقاتی مجری باشد.

2- حداقل 3 مقاله تحقیقاتی در مجلات معتبر علمی، پژوهشی (حداقل دو عنوان مجله مختلف) منتشر نموده و حداقل در یکی از آنها نویسنده اول باشد. لازم بذکر است که هیات موسس باید حداقل 8 مقاله مختلف ارائه بدهند.

3- راهنمایی حداقل 3 پایان‌نامه را به عهده داشته و یا حداقل 2 خلاصه مقاله او در مجموعه مقالات کنگره‌ها و سمینارهای معتبر کشوری و بین المللی به چاپ رسیده و یا ترکیبی از این دو فعالیت را ارائه نماید.

تبصره 1: عضو هیات علمی به فردی اطلاق می‌گردد که مطابق مقررات استخدامی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با مرکز پیشنهادی همکاری می نماید.

تبصره 2: عضو هیات علمی تمام وقت به فردی اطلاق می‌گردد که با توافق و ابلاغ بالاترین مقام دانشگاه و یا موسسه مربوطه و بصورت تمام وقت در مرکز حضور داشته و وظایف محوله را انجام دهد.

تبصره 3: عضو هیات علمی نیمه‌ وقت به فردی اطلاق می‌شود که با توافق رئیس دانشگاه یا موسسه ذیربط حداقل 30 ساعت در هفته در مرکز حضور داشته و به امر پژوهش بپردازد و باقی خدمت موظف را (20 ساعت دیگر) در محل خدمت اصلی یا محل مورد نظر دانشگاه یا موسسه مربوطه ارائه خواهد داد.

تبصره 4: هریک از اعضاء هیات موسس می توانند صرفا در یک مرکز به صورت تمام وقت یا در دو مرکز به صورت نیمه وقت همکاری نمایند.

تبصره 5: در مورد عضو هیئت علمی موسس بالینی (پزشکان، دندانپزشکان و متخصصین بالینی ) لازم است کلیه فعالیت‌های تحقیقاتی، درمانی و آموزشی آنها در مرکز و یا بیمارستانی که مرکز در آن واقع است انجام گیرد.

ه- دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در صورتی می‌توانند درخواست تاسیس مرکز تحقیقاتی نمایند که در زمینه موضوع پژوهش مرکز در زمان ارائه درخواست، دارای دانشجوی دوره دکتری تخصصی (پی اچ دی) یا فوق تخصصی یا دوره تحصیلات تکمیلی بوده و یا اینکه حداقل سه دوره متوالی در سنوات قبل دارای دانشجوی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته یا تخصص بالینی باشند.

تبصره : مراکز تحقیقاتی غیر وابسته به دانشگاه‌ها و یا مراکز غیردولتی، مشمول شرایط مندرج در این بند نمی‌باشند.

ماده 3: شرایط اخذ موافقت قطعی

الف- اعطای موافقت قطعی حداقل 2 سال بعد از اخذ موافقت اصولی با احراز شرایط زیر پس از تائید معاونت تحقیقات و فناوری و تصویب شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی ممکن خواهد بود.

ب- کلیه شرایط مندرج در ماده 1 و 2 دستورالعمل را دارا باشد.

ج- امتیاز ارزشیابی مرکز از روند صعودی برخوردار باشد.

د- حداقل سه مقاله تحقیقاتی به نام مرکز در مجلات معتبر علمی و پژوهشی منتشر شده و حداقل دو مقاله آن در سایت‌های پزشکی معتبر بین المللی، اندکس شده باشد.

تبصره1: چنانچه مرکز ظرف مدت 6 سال نسبت به اخذ موافقت قطعی اقدام ننماید موافقت اصولی آن نیز لغو خواهد شد.

تبصره 2: درصورتی که دانشگاه دارای 3 مرکز مصوب قطعی باشد می‌تواند نسبت به درخواست مجوز تاسیس پژوهشکده اقدام نماید.

ماده 4:

مراحل اخذ مجوز که می‌بایست با نظر موافق توسط بالاترین مقام مسئول دستگاه به حوزه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال گردد.

الف- مدارک مندرج در ماده 2 جهت اخذ موافقت اصولی

ب- اساسنامه مرکز (جهت مراکز غیر وابسته)

ج- پرسشنامه تکمیل شده مربوط به شناسنامه مرکز

د- برنامه 5 ساله مرکز به همراه اهداف پژوهشی آن

ه- تصویر آخرین احکام کارگزینی اعضای هیات موسس

تبصره 1: حداکثر به فاصله یک ماه پس از تکمیل مدارک، گروه کارشناسی متشکل از افراد زیر از مرکز بازدید و نظر نهایی خود را بصورت مکتوب گزارش می‌نمایند.

الف- یک نفر کارشناس به انتخاب معاون تحقیقات و فناوری

ب- یک نفر کارشناس به انتخاب معاون آموزشی و امور دانشگاهی

ج- یک نفر کارشناس به انتخاب دبیر شورای نظارت، ارزشیابی و گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی از بین اعضای شورای گسترش دانشگاه‌ها

تبصره 2: نظر نهایی گروه کارشناسی همراه با کلیه مدارک لازم پس از بررسی و تائید معاون تحقیقات و فناوری جهت تصمیم گیری به دبیرخانه شورای نظارت ارزشیابی و گسترش دانشگاههای علوم پزشکی ارسال خواهد شد.

ماده 5 : تشکیلات

تشکیلات مرکز می‌تواند با توجه به وابستگی تشکیلاتی، حجم و نوع فعالیت مطابق نمودار پیشنهادی زیر به تصویب هیئت امنا دانشگاه مربوطه یا مرکز برسد.

رئیس مرکز به پیشنهاد شورای عالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه و یا دستگاه مربوطه هر چهار سال یکبار منصوب می‌گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است. وی رئیس شورای پژوهشی و مسئول نظارت بر کلیه فعالیت‌های علمی و پژوهشی مرکز خواهد بود.

معاون پژوهشی توسط رئیس مرکز انتخاب و مسئول هماهنگی و نظارت بر امور تحقیقات و بخش‌های علمی خواهد بود.

رئیس بخش علمی با پیشنهاد معاون پژوهشی و ابلاغ رئیس مرکز منصوب می‌گردد.

ماده 6: ارزشیابی مراکز تحقیقاتی

ارزشیابی مرکز مطابق دستورالعمل معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سالیانه انجام می گیرد.

تبصره 1: مراکزی که امتیاز ارزشیابی آنان طی 3 سال متوالی ارتقاء نداشته و یا طی 2 سال متوالی از روند نزولی برخوردار باشد جهت تصمیم گیری نهایی به شورای گسترش دانشگاه‌ها ارجاع خواهد شد.

تبصره 2: مراکزی که از امتیاز بالایی برخوردار گردند به نحو مقتضی مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

این دستورالعمل در 6 ماده و 12 تبصره در یکصد و پنجاهمین جلسه مورخ 30/2/81 شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی به تصویب رسید.

 

 

 

دکتر لنکرانی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 


محتوای مرتبط